Laatst aangepast op 26 maart 2021

Deze website is eigendom van “Eroblogger”. Een ieder die gebruik maakt van “Eroblogger” – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. “Eroblogger” spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. “Eroblogger” geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. “Eroblogger” is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

“Eroblogger” spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door leden worden geüpload op “Eroblogger”, dan staan de leden in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De leden vrijwaart “Eroblogger” tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website “Eroblogger” zal “Eroblogger” met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. “Eroblogger” leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. “Eroblogger” geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. “Eroblogger” krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij “Eroblogger” daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een topic start op ons forum, iets verkoopt op onze site, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd.
Indien u geen informatie van “Eroblogger” wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan hier contact op. U kunt zich voor nieuwsbrieven afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder nieuwsbrief.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen

Verwijderen van content

“Eroblogger” behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.